Dialogue for Culture impact assessment Kortedala in Gothenburg

CONTEXT

Urban neighbourhood

Child culture

THEME

Meeting place

Mobility

EXPRESSION

Pedagogical design

Urbanism

Inventory of meeting places with local children in Kortedala 

Genom att tidigt i planprocessen ta del av barn och ungas expertis vad gäller deras egen närmiljö skapas möjligheten att kunna påverka framtida stadsplanering. Med fokus på barn och ungas platser i staden inventerar vi elevernas egna närområde.

 

Tillsammans med en arkitekturpedagog (Vici Hofbauer) och en designpedagog (Dawn Hang Yue Wong) undersöker eleverna mötesplatser, befintliga aktiviteter och rörelsemönster i stadsrummet. Det sker genom interaktiva dialogmetoder där vi ritar kartor, gör vandringar, kartlägger information samtidigt som den aktiva dialogen är ständigt närvarande.

 

Som en del i ett pilotprojekt inventerar vi under tre träffar, och ringar in viktiga kulturvärden i Kortedala. Projektet äger rum både i klassrummet samt på de platser i närområdet som eleverna själva har pekat ut som intressanta.

 

Resultatet av projektet kommer att användas av stadsbyggnadskontoret för att tidigt i processen kunna utveckla en modell för kulturkonsekvensanalys (KKA) inom stadsutveckling.