Culture consequences analysis

Making inventory with local children in Kortedala, City of Gothenburg for early stage city planning 

 

 

Genom att tidigt i planprocessen ta del av barn och ungas expertis vad gäller deras egen närmiljö skapas möjligheten att kunna påverka framtida stadsplanering. Med fokus på barn och ungas platser i staden inventerar vi elevernas egna närområde.

 

Tillsammans med en arkitekturpedagog (Vici Hofbauer) och en designpedagog (Dawn Hang Yue Wong) undersöker eleverna mötesplatser, befintliga aktiviteter och rörelsemönster i stadsrummet. Det sker genom interaktiva dialogmetoder där vi ritar kartor, gör vandringar, kartlägger information samtidigt som den aktiva dialogen är ständigt närvarande.

 

Som en del i ett pilotprojekt inventerar vi under tre träffar, och ringar in viktiga kulturvärden i Kortedala. Projektet äger rum både i klassrummet samt på de platser i närområdet som eleverna själva har pekat ut som intressanta.

 

Resultatet av projektet kommer att användas av stadsbyggnadskontoret för att tidigt i processen kunna utveckla en modell för kulturkonsekvensanalys (KKA) inom stadsutveckling.

An analysis with children's meeting places in focus