CONTEXT

Dialogue process

Child culture

THEME

Place making

Play

EXPRESSION

Pedagogical design

Urbanism

Tillfäll:lek 
 

Medskapande projekt om barns plats i stadsmiljö

Vi vill inte bara prata om och drömma hur barnen önskar staden skulle kunna se ut, utan även aktivt bygga och testa idéer tillsammans med barn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällen - för lek, rörelses och fantasi i urban miljö

Städen utvecklas ständigt, men byggs kanske inte ofta som vi önskar. Se på de standardiserade artefakter som finns i olika stadsdelar, hur många lekredskap eller utomhusmöbler används egentligen? Det gäller speciellt när städer bli tätare, barns utrymme för lek och rörelse blir mindre. Det är dags att bidra till mer långsiktiga lösningar tillsammans med experter - barn och unga. 

 

Tillfällig - att aktiv testa barn idéers 

Ordet barndeltagande är populärt, men process tar ofta lång tid, och det kan ju ifrågasättas hur barns idéer egentligen tolkas och kommuniceras i processen. Labb tillfäll:lek behandlar barns idéer och lek seriöst! Med hjälp av designmetoder vill vi stärka barns engagemang i delaktighetsprocesser samt synliggöra och testa barnens idéer på ett tydligare och fullskaligt sätt.

 

När städer utvecklas uppstår det många tomma ytor som är underutnyttjade under lång tid. Tillfäll:lek utnyttjar dessa platser för att skapa tillfälliga möjligheter och testa potentialen i nya idéer tillsammans med barn.

 

De konstruktioner vi kunna skapa tillsammans med barnen baseras på önskemål från tidigare dialog med barnen, och även kommunens planer för området. Det kan vara flexibla moduler till lekskulptur/ installation, spel/lek event med interaktion till stadsmiljön, offentliga möbler eller föremål och 

småskaliga anläggningar till barnvänliga gaturum. Platser som kunna genomföra publika byggworkshop inkluderar torg, tråkiga lekplatser eller parker, gröna ytan och barns väg till skolan. Det är platser som barn använder i vardagsliv.